Image

Ogólne warunki zakupu i sprzedaży  

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu I Sprzedaży (OWZIS) na zakup towarów i usług zamieszczone na stronie internetowej Firmy SZEL-TECH z siedzibą w Mielcu, ul Sołtyka 16, 39-300 Mielec stanowią integralną część zamówienia i obowiązują obie Strony zgodnie z art.384 §1 k.c.

OGÓLNE warunki ZAKUPU I SPRZEDAŻYSzel-Tech

 1. OWZIS są wiążące w zakresie , w jakim dane kwestie nie zostały inaczej uregulowane w Zamówieniu lub w pisemnej umowie zawartej pomiędzy Stronami.
 2. Wszelkie warunki i postanowienia zawarte przez Dostawcę w ofercie , odpowiedzi na zapytanie ofertowe, fakturze lub innym dokumencie albo wyrażone przez DOSTAWCĘ w jakiejkolwiek innej formie, różniące się od postanowień niniejszych OWZIS lub odstępujące od nich poprzez dodanie , modyfikację , zastąpienie albo jakakolwiek inna zmianę , nie będą obowiązywać SZEL-TECH, ani powodować żadnych skutków prawnych, o ile nie zostaną wyraźnie zaakceptowane na piśmie przez upoważnionego przedstawiciela SZEL-TECH.
 3. Zamówienie składana jest do DOSTAWCY w formie pisemnej, poczta elektroniczną lub faxem.
 4. Zamówienie winno określać rodzaj i ilość kupowanych towarów , termin realizacji , cenę netto i brutto oraz ewentualne szczegółowe wymagania dotyczące towarów.
 5. Przyjęcie Zamówienia przez DOSTAWCĘ oznacza zgodę na postanowienia OWZIS i zawarcie umowy kupna-sprzedaży w zakresie określonym w Zamówieniu.
 6. Każde zamówienie musi zostać potwierdzone przez DOSTAWCĘ we właściwej formie pisemnej (kontrakt/umowa, faktura pro forma, pismo potwierdzające).Potwierdzenie zamówienia oznacza, że DOSTAWCA w pełni akceptuje konfigurację wyrobu oraz warunki dostawy. Dokument potwierdzający przyjęcie zamówienia powinien zawierać przeniesienie wszystkich warunków określonych w zamówieniu lub w sposób jednoznaczny je akceptować.
 7. DOSTAWCY zobowiązani są do przekazania wraz z wyrobem dokumentów poświadczających jego odbiór jakościowy, zgodny z warunkami technicznymi producenta oraz z wymaganiami jakościowymi określonymi w zamówieniu.
 8. DOSTAWCA zobowiązany jest do przedstawienia certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością (jeżeli ma wdrożony system ) oraz poinformowania SZEL-TECH o fakcie utraty ważności certyfikatu, a także do przesłania kopii certyfikatów w przypadku ich odnowienia.
 9. DOSTAWCA powinien gwarantować pełną identyfikację wymaganej konfiguracji wyrobu poprzez właściwe oznakowanie, dokumentację jakościową wyrobu , udokumentowaną kompletację i zamienność, certyfikaty zgodności i pochodzenia, które są załączane do dostarczonego wyrobu.
 10. Wyrób dostarczony przez DOSTAWCĘ musi ponadto spełniać wszystkie pozostałe wymagania określone w zamówieniu , w tym : rok produkcji, kategorię, stan techniczny, resursy i gwarancję, atesty, właściwe opakowanie oraz terminy dostawy. Technologia wykonania usługi leży po stronie Wykonawcy i jest przez Niego zatwierdzana.
 11. DOSTAWCA powinien przeprowadzać kontrolę wyrobu w sposób gwarantujący spełnienie wymagań rysunku, warunków technicznych, norm oraz wymagań określonych dla projektu, badań, kontroli, weryfikacji, wykorzystania technik statystycznych odbioru wyrobu i innych wymogów określonych w zamówieniu.
 12. W przypadku ujawnienia wszelkich odstępstw od konfiguracji wyrobu oraz pozostałych wymagań określonych w zamówieniu DOSTAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie SZEL-TECH wraz z informacją o podjętych działaniach eliminujących oraz zapobiegających podobnym zdarzeniom. DOSTAWCA zobowiązany jest do uzyskania od SZEL-TECH zatwierdzenia decyzji dyspozycji związanej z wyrobem niezgodnym w formie pisemnej.
 13. DOSTAWCA zobowiązany jest do poinformowania SZEL-TECH o każdej zmianie w wyrobie lub procesie, zmianie swoich PODDOSTAWCÓW, zmianach lokalizacji oddziału produkcyjnego. SZEL-TECH każdorazowo musi zatwierdzić propozycję zmian.
 14. SZEL-TECH zastrzega sobie prawo dostępu dla przedstawicieli SZEL-TECH Z jej KLIENTÓW i ORGANÓW NADZORU LOTNICZEGO do wszystkich określonych obszarów i wyposażenia dotyczących zamówień realizowanych przez DOSTAWCĘ na każdym poziomie łańcucha dostaw i do wszystkich mających zastosowanie dokumentów, zapisów u DOSTAWCY oraz jego PODDOSTAWCÓW w celu przeprowadzenia audytów oraz weryfikacji wyrobów.
 15. DOSTAWCA zobowiązany jest do przechowania zapisów wynikających z transakcji zgodnie z określonymi przepisami, ale nie mniej niż okres wymagany przez KLIENTA, ORGANA NADZORU LOTNICZEGO i/lub okres żywotności wyrobów.
 16. Postępowanie w przypadku wykrycia materiału podejrzanego lub sfałszowanego.

  W przypadku podejrzenia o możliwości przeniknięcia materiału podejrzanego bądź sfałszowanego do łańcucha dostaw, dostawca powinien o tym fakcie jak najszybciej powiadomić  SZEL-TECH

  Dostawca zapewni:

  - Informacje konieczne do określenia rozmiaru problemu,

  - Identyfikację potencjalnie dotkniętych materiałów (części, komponentów),

  - Monitoring części podrobionych,

  - Kwarantanna i raportowanie podejrzanych lub wykrytych części podrobionych.

  W przypadku wykrycia w SZEL-TECH materiału sfałszowanego. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i odszkodowawczą, związaną z wykryciem i usunięciem z SZEL-TECH podrobionego materiału.

 

 

Wydanie 02/01 czerwiec 2023