Image

Prace B+R nad lotniczymi konstrukcjami kratownicowo-ramowymi w Przemyśle 4.0

Nazwa beneficjenta: SZEL-TECH Szeliga Grzegorz
Okres realizacji: 2022-2023

Cel projektu: opracowanie technologii wytwarzania konstrukcji kratownicowych, ramowych wytwarzanych w myśl strategii Przemysłu 4.0 z zastosowaniem automatyzacji produkcji wyrobów lotniczych, które dotychczas wytwarzane są w innej technologii. Opracowana technologia wykonania i przeprowadzone prace badawcze pozwolą na zaaplikowanie wyników badań przede wszystkim

w elementach konstrukcji lotniczych o budowie kratowej zakresie klasy samolotów General Aviation. Efektem projektu będzie wdrożenie wyników prac B+R we własnej działalności gospodarczej.

 

Oficjalne strony związane z prowadzonym projektem:

- http://www.gov.pl/ncbr/

Wartość projektu: 5 508 063,25 PLN
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 3 783 702,79 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021.

Image
Image

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w waszą przyszłość

Opracowanie urządzenia do bezpośredniego odzysku ciepła odpadowego z urządzeń chłodniczych.

Nazwa beneficjenta: SZEL-TECH Szeliga Grzegorz
Okres realizacji: 2014-2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
 
Oficjalne strony związane z prowadzonym projektem:
 • http://www.poig.gov.pl
 • http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/konkursy/konkurs-142013/
 • http://www.poig.gov.pl/NaborWnioskow/KonkursyTerminy/Strony/ RozpoczetonaborwnioskowdoDzialania14Wsparcieproj_celowych_POIG.aspx

Projekt nr POIG.01.04.00-18-280/13 pt. "Opracowanie urządzenia do bezpośredniego odzysku ciepła odpadowego z urządzeń chłodniczych" Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych przez beneficjenta SZEL-TECH dla konkursu: Konkurs 1.4/1/2013/POIG
Image

Utworzenie specjalistycznego CBR na potrzeby przemysłu lotniczego oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej

Cel projektu: Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firmy SZEL-TECH poprzez stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w celu opracowania nowych innowacyjnych produktów będących wynikami prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Beneficjent: SZEL-TECH Szeliga Grzegorz
Okres realizacji 2018-2020

Image

Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie seryjnej produkcji hybrydowego układu do odzysku ciepła odpadowego.

Nazwa beneficjenta: SZEL-TECH Szeliga Grzegorz
Okres realizacji: 2017-2018

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Oficjalne strony związane z prowadzonym projektem:

- http://www.rpo.podkarpackie.pl/
- http://www.mr.gov.pl/


Projekt nr RPPK.01.04.01-18-0267/16-00 pt. "Wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie produkcji hybrydowego układu do odzysku ciepła odpadowego" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i realizowany przez beneficjenta SZEL-TECH Szeliga Grzegorz.
Image

Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Opracowanie i wdrożenie do produkcji zasobnika energii wykorzystującego materiały zmiennofazowe oraz posiadającego możliwość odzysku niskotemperaturowej energii odpadowej.

Nazwa beneficjenta: SZEL-TECH Szeliga Grzegorz
Okres realizacji: 2017-2018

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Oficjalne strony związane z prowadzonym projektem:

- http://www.rpo.podkarpackie.pl/

Projekt nr RPPK.01.04.01-18-0158/17 pt. "Opracowanie i wdrożenie do produkcji zasobnika energii wykorzystującego materiały zmiennofazowe oraz posiadającego możliwość odzysku niskotemperaturowej energii odpadowej" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i realizowany przez beneficjenta SZEL-TECH Szeliga Grzegorz.
Image

Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Opracowanie i wdrożenie do produkcji układu magazynowania energii termicznej wykorzystującego organiczne materiały zmiennofazowe oraz ich eutektyczne mieszaniny.

Nazwa beneficjenta: SZEL-TECH Szeliga Grzegorz
Okres realizacji: 2017-2019

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Oficjalne strony związane z prowadzonym projektem:

- http://www.rpo.podkarpackie.pl/

Projekt nr RPPK.01.02.00-18-0003/17 pt. "Opracowanie i wdrożenie do produkcji układu magazynowania energii termicznej wykorzystującego organiczne materiały zmiennofazowe oraz ich eutektyczne mieszaniny" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i realizowany przez beneficjenta SZEL-TECH Szeliga Grzegorz.
Image

Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Prace rozwojowe nad opracowaniem i wdrożeniem technologii wykonywania zespołów lotniczych o integralnej strukturze cienkościenne.

Nazwa beneficjenta: SZEL-TECH Szeliga Grzegorz
Okres realizacji: 2020-2022

Cel projektu: Opracowanie nowego produktu poprzez realizację prac rozwojowych od poziomu TRL VI mających na celu opracowanie integralnego cienkościennego zespołu konstrukcji lotniczej w technologii High Speed Machining. Projekt pozwoli na wytwarzanie nowych konstrukcji i zamianę istniejących struktur wykonanych w tradycyjnej technologii na konstrukcje integralne.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Oficjalne strony związane z prowadzonym projektem:

- http://www.rpo.podkarpackie.pl/

Projekt nr RPPK.01.02.00-18-0002/20 pt. "Prace rozwojowe nad opracowaniem i wdrożeniem technologii wykonywania zespołów lotniczych o integralnej strukturze cienkościenne" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i realizowany przez beneficjenta SZEL-TECH Szeliga Grzegorz.
Image

More Affordable Small Aircraft Manufacturing

Nazwa beneficjenta: SZEL-TECH Szeliga Grzegorz
Termin realizacji: 01.07.2016 – 31.12.2021
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Grant agreement no.: 807083
H2020-IBA-CS2-GAMS-2017

Konsorcjum, koordynowane przez Instytut Lotnictwa, składa się z 8 partnerów reprezentujących przemysł lotniczy i instytuty naukowo-badawcze. Zakończenie realizacji projektu SAT-AM planowane jest w roku 2021. W efekcie prowadzonych badań, analiz i wdrożeń rozwijane będą nowe technologie wytwarzania konstrukcji lotniczych. Nowe elementy będą testowane i wdrożone jako podzespoły kabiny i gondoli silnika samolotu M28. Poza Instytutem Lotnictwa w skład konsorcjum wchodzą:

 • Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. (PZL Mielec)
 • EUROTECH Sp. z o. o. (Eurotech)
 • SZEL-TECH Szeliga Grzegorz (Szel-Tech)
 • P.W. „Metrol” Dariusz Dąbkowski (P.W. Metrol)
 • ULTRATECH Sp. z o.o. ( Ultratech )
 • ZAKŁADY LOTNICZE Margański & Mysłowski S.A. (ZLMM)
 • Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA)

Oficjalne strony związane z prowadzonym projektem:

- http://ec.europa.eu/
- http://www.cleansky.eu/

AIRFRAME ITD. Grant Agreement n° : CS2-AIR-GAM-2014-2015-01 (annex III)
Topic: JTI-CS2-2015-CPW02-AIR-02-07
Proposal Number/Akronym: 699757/SAT-AM
Image

HIGH speed civil Tilt Rotor wind tunnel Project (HIGHTRIP)

Nazwa beneficjenta: SZEL-TECH Szeliga Grzegorz
Termin realizacji: 01.11.2018 – 31.10.2021
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: Clean Sky 2
Grant agreement no.: 821038
H2020-CS2-CFP07-2017-02

 
HIGHTRIP to projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach program Clean Sky 2 (Horyzont 2020). Konsorcjum koordynowane przez NLR składa się z czterech partnerów. Instytut Lotnictwa weźmie udział w procesie projektowym, zaś firmy P.W. Metrol oraz Szel-Tech w procesie produkcji wspólnie z NLR. Za oprzyrządowanie oraz wyposażenie w aparaturę pomiarową będzie odpowiedzialny NLR, jak również za nadzór oraz opracowanie wyników badań tunelowych, które zostaną zrealizowane we francuskim instytucie ONERA. Projektowany model będzie odpowiadał wymaganiom stawianym przez Leonardo Helicopters. Celem HIGHTRIP jest projekt, wykonanie oraz przeprowadzenie badań tunelowych modelu statku powietrznego w układzie mieszanym (tiltrotor) rozwijanego przez Leonardo Helicopoters we współpracy z Partnerami ramach programu Clean Sky 2. Konsorcjum:

 • STICHTING NATIONAAL LUCHT- EN RUIMTEVAARTLABORATORIUM (NLR)
 • Łukasiewicz Reseach Network – Institute of Aviation (ILOT)
 • SZEL-TECH Szeliga Grzegorz (Szel-Tech)
 • P.W. „Metrol” Dariusz Dąbkowski (P.W. Metrol)

Oficjalne strony związane z prowadzonym projektem:

- http://ec.europa.eu/
- http://www.cleansky.eu/

Full scale High speed aerodynamics characteristics of the Civil Tilt Rotor
Topic: JTI-CS2-2017-CfP07-FRC-01-16
Image

Topic: JTI-CS2-2017-CfP07-FRC-01-16

NGCTR TD – Next Generation Civil TiltRotor Technology Demonstrator

Nazwa beneficjenta: SZEL-TECH Szeliga Grzegorz
Termin realizacji: 01.10.2019 – 31.07.2023
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: Clean Sky 2
Grant agreement no.: 864726
H2020-CS2-CFP09-2018-02

TRAIL to projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Clean Sky 2 (Horyzont 2020). Konsorcjum, koordynowane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa (odpowiedzialny również za projekt, analizy oraz przeprowadzenie prób), składa się z 7 partnerów, w tym Politecnico di Milano (redukcja drgań i hałasu), Trelleborg Sealing Solutions (ściany ogniowe), NLR (rozwój procesu VARTM), LA Composite (wytwarzanie elementów kompozytowych oraz integracja), PW Metrol oraz Szel-Tech (obie firmy odpowiedzialne za wytwarzanie elementów metalowych). Konsorcjum Projektu TRAIL ma za zadanie zaprojektować, przetestować i dostarczyć gondole silnikowe wraz z zawieszeniem silnika dla demonstratora technologii innowacyjnego statku powietrznego w układzie mieszanym (NGCTR TD – Next Generation Civil TiltRotor Technology Demonstrator) rozwijanego przez Leonardo Helicopters. Konsorcjum składa się z 7 partnerów reprezentujących przemysł lotniczy i instytuty naukowo-badawcze:

 • Łukasiewicz Reseach Network – Institute of Aviation (ILOT)
 • TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS FRANCE SAS(TSS)
 • SZEL-TECH Szeliga Grzegorz (Szel-Tech)
 • P.W. „Metrol” Dariusz Dąbkowski (P.W. Metrol)
 • LA composite, s.r.o. (LAC)
 • Politecnico Di Milano(POLIMI)
 • STICHTING NATIONAAL LUCHT- EN RUIMTEVAARTLABORATORIUM (NLR)

Oficjalne strony związane z prowadzonym projektem:

- http://ec.europa.eu/
- http://www.cleansky.eu/

Call: H2020-CS2-CFP09-2018-02
Topic: JTI-CS2-2018-CfP09-FRC-01-26
Design, manufacture and deliver a high performance, low cost, low weight Nacelle Structure for Next Generation TiltRotor (NGCTR) - Technology Demonstrator (TD)
Image

Stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie konstrukcji kratownicowo-ramowych dla przemysłu lotniczego

Nazwa beneficjenta: SZEL-TECH Szeliga Grzegorz
Okres realizacji: 2021-2022

Cel projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie pozycji konkurencyjnej firmy SZEL-TECH poprzez rozwój działu badawczo-rozwojowego i opracowanie na drodze prac B+R nowych konstrukcji kratowych do samolotów z wykorzystaniem nowej zautomatyzowanej technologii. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia
Typ projektu: Infrastruktura B+R

Oficjalne strony związane z prowadzonym projektem:

- http://www.rpo.podkarpackie.pl/

Projekt nr RPPK.01.02.00-18-0012/20 p.t.„ Stworzenie centrum badawczo-rozwojowego w zakresie konstrukcji kratownicowo-ramowych dla przemysłu lotniczego” współfinansowany z Europejskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia. Typ projektu: Infrastruktura B+R. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i realizowany przez beneficjenta SZEL-TECH Szeliga Grzegorz.